ˆ

Wydział Budownictwa (BA)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 13:07:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Budownictwa należą w szczególności sprawy w zakresie:

1) nadzoru urbanistyczno-budowlanego i zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
2) nadzoru techniczno-budowlanego i zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach;
3) nadzoru i kontroli w sprawach dotyczących:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
4) kontrolowania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego;
5) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
6) przygotowywania i przekazywania do ministerstwa wniosków o dokonanie odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych;
7) nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego;
8) zatwierdzania projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę;
9) sprawdzania projektów budowlanych w zakresie:
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane, także sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane;
10) wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub uchylających pozwolenie na budowę w przypadku zamiaru odstąpienia lub odstąpienia od istotnych warunków pozwolenia na budowę;
11) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
12) przyjmowania zgłoszeń z projektem budowlanym;
13) przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz nakładanie obowiązku pozwolenia na rozbiórkę;
14) przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlane;
15) nakładania w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych;
16) stwierdzania wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę;
17) wydawania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
18) prowadzenia rejestru decyzji - pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych;
19) przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
20) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
21) wykonywanie pozostałych obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym m.in.:
a) przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopii decyzji i 1 egz. dokumentacji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
b) uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w czynnościach kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
c) uzgadnianie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w miarę potrzeb, planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
d) przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do wiadomości organom, które wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
e) przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości,
f) współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w sprawach z zakresu prawa budowlanego;
22) uzgadniania rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych wzakresie elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
23) potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
24) potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
25) współdziałanie z Zarządem w celu wyrażenia opinii do projektu studium lub planu zagospodarowania przestrzennego;
26) obsługa powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
27) przeprowadzanie postępowań i przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
28) prowadzenie postępowania (z zakresu ochrony środowiska) w sprawie inwestycji na terenie Natura 2000 oraz oddziaływujących na środowisko;
29) prowadzenie rejestrów Ekoportal, BIP, RWDZ;
30) opiniowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
31) uzgadnianie usytuowania projektowanych obiektów budowlanych na terenach zamkniętych;
32) uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską;
33) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
34) sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz przesyłanie prowadzonych rejestrów do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
35) sporządzanie sprawozdań z wydanych decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
36) opiniowanie projektów złożonych do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 13:07:42
Wprowadził informację do BIP: Michał Woźniak Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 13:51:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 10:18:23
Artykuł był wyświetlony: 4495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu