ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Petycje

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-11 11:57:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 
 
Petycje rozpatruje bez zbędnej zwłoki Starosta Gorzowski, Rada Powiatu Gorzowskiego lub Zarząd Powiatu Gorzowskiego, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Przedmiot petycji
 
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Kto może złożyć petycję
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
W jakiej formie można wnieść petycje 
 
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 
 
Co powinna zawierać petycja 
 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych
podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 
3) oznaczenie adresata petycji;
 
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
 
Termin załatwienia petycji
 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Petycja wielokrotna
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
 
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do
Starosty Gorzowskiego, Rady Powiatu Gorzowskiego lub Zarządu Powiatu Gorzowskiego
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
 
 
Skan
Petycji
 
 
Przedmiot petycji
 
 
Data złożenia petycji
 
 
Przewidywalny termin załatwienia sprawy
 
 
Zasięganie opinie/pisma
 
 
Informacja o sposobie załatwiania petycji
5 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku. Informacja zbiorcza
4 Osoba Prywatna Petycja W sprawie nagrywania i udostępniania nagrań z posiedzeń Komisji Rady Powiatu Gorzowskiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 10.06.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
3 G1ANT ROBOT SP. Z O.O Petycja Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy. 07.05.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
2 Osoba Prywatna Petycja Wyrównanie drogi powiatowej nr 1404F przed wykonaniem remontu/przebudowy 16.02.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
1 Osoba Prywatna Petycja. Remont drogi powiatowej nr 1282F mieszczącej się na terenie gminy Deszczno 13.02.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji . Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2023 roku zostały wniesionych 12 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
Informacja Zbiorcza
14 Zielone Lubuskie Petycja w sprawie wpisania kwestii ochrony środowiska do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz zabezpieczenia środków na działania dot. ochrony jezior przed wysychaniem w budżecie na 2024 rok 27.11.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
13 Pani Teresa Garland Petycja w sprawie podpisów elektronicznych 27.10.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
12 Osoba Prywatna Petycja. w sprawie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu dróg na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A,B,C w wybranych lokalizacjach na terenie województwa Lubuskiego  30.10.2023  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji . Odpowiedź
11 Burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1351F na odcinku Stare Polichno - Gościnowo oraz położenie nawierzchni asfaltowej 17.10.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
10 Fundacja Rozwoju Holistycznego Petycja o zabezpieczenie środków finansowych na organizacje kampanii i działań edukacyjnych podnoszących kwestie odpowiedzialnych zachowań w lesie. 26.09.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź 
9 Grupa mieszkańców Gościnowa i okolic Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1351 F na odcinku Stare Polichno - Gościnowo oraz położenie nawierzchni asfaltowej 12.09.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
8 Osoba Prywatna Petycja w sprawie wysypania tłucznia na drodze powiatowej nr 1404F 20.06.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  
7 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku Informacja Zbiorcza
6 Osoba Prywatna Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1402F 18.05.2023 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
5 Osoba Prywatna Petycja o zamontowanie progów zwalniających na drodze 1425F przebiegającej bezpośrednio przy Szkole Podztawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie i przy budnkach mieszkalnych znajdującym się bezpośrednio przy jezdni 09.05.2023 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
4 Osoba Prywatna Petycja Udzielenie informacji o sposobie odbioru drogi powiatowej 1404F oraz sprawdzenie czy równanie zostało wykonane w odpowiedni sposób jak również zaplanowanie innego sposobu naprawy jezdni 19.04.2023 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
3
Błędna Rejestracja
2 Pani Teresa Garland Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo 25.03.2023 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
1 Osoba prywatna Petycja W sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 21.02.2023 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2022 roku zostały wniesionych 5 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
5 Osoba prywatna Petycja W sprawie remontu drogi powiatowej nr 1404F w m. Janczewo 30.11.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
4 Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych Petycja Dotyczy zabezpieczenia środków na działania podnoszące kwestie odpowiedzialnego zachowania w lesie i przeciwdziałania drastycznemu wzrostowi liczby pożarów lubuskich lasów wywołanych przez człowieka 20.10.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
3 Mieszkańcy Stołectwa Łośno Petycja W sprawie wybudowania chodnika przy drodze głównej oraz zatoczki autobusowej 25.03.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2 Mieszkańcy Kamienia Wielkiego Petycja W sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej na trasie Gorzów Wlkp - Kostrzyn nad Odrą 08.03.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
1 Osoba Prywatna Petycja Wniosek o remont drogi powiatowej NR 1404F między miejscowością Janczewo, a Różanki. 29.01.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2021 roku zostały wniesionych 9 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
9 Osoba Prywatna Petycja W sprawie naprawy dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiszyn 22.12.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
8 Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych Petycja W sprawie opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej  24.11.2021 Zgodnie
z art. 2 ust.2 ustawy
o petycjach
  Odpowiedź
7 Zakręceni na aktywność Petycja W sprawie działań dotyczących dbania o wodę   Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
6 Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych Petycja W sprawie zagwarantowania w budżecie Powiatu na 2022 rok środków na „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów”. 22.10.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
5 Fundacja Rozwoju Holistycznego Petycja W sprawie zagwarantowania w budżecie Powiatu na 2022 rok środków na promowanie aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz wpisanie do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwestii ochrony środowiska jako jednego z zadań priorytetowych w 2022 roku 30.09.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
4 Osoba Prywatna Petycja W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Janczewo-Różanki 08.09.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
3 Osoba Prywatna Petycja W spraiw sygnalizacji świetlnej, monitoringu, odnowienia znaków, przycięcia gałęzi, wykonania przejścia dla pieszych w miejscowości Witnica 08.09.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2 Osoba Prywatna Petycja W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Janczewo-Różanki 05.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
1 Osoba Prywatna Petycja W sprawie naprawy-remontu drogi powiatowej nr 1282F 08.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2020 roku zostały wniesione 4 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
4 Osoba Prywatna Petycja W sprawie posypania piaskiem i solą drogi powiatowej 1404F 03.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    Odpowiedź
3 Osoba Prywatna Petycja Petycja w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 14.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    Odpowiedź
2 Osoba Prywatna Petycja Remont drogi powiatowej nr 1404F między miejscowością Janczewo a Różanki 27.02.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     Odpowiedź
1 Osoba Prywatna Petycja Remont drogi powiatowej nr 1404F między miejscowością Janczewo a Różanki 31.01.2020 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2019 roku zostało wniesionych 14 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
14 Osoba Prywatna Petycja Naprawa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiszyn
06.12.2019 r.
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
13 Renata Sutor Petycja
List otwarty w sprawie zmiany przepisów prawa
05.12.2019 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
12 Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Petycja Analiza możliwości wdrożenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych 15.10.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  Odpowiedź
11 Osoba Prywatna Petycja Remont drogi powiatowej nr 1404F między miejscowością Janczewo a Różanki 15.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
10 Osoby Prywatne Petycja Budowa pasa pieszo rowerowego przy drodze powiatowej w miejscowości Janczewo Kolonia 17.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
 
 
9
 
 
 
Osoba Prywatna
 
 
 
 
 
 
Modernizacja całkowita drogi powiatowej 1404F (Janczewo -Różanki) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej DZ. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430.
 
 
 
 22.03.2019   
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
8
 
 
Radna Gminy w Santoku wspólnie z: Sołtys Płomykowa, Rada Sołecka, Mieszkańcy Płomykowa
 
 
 
 
 
 
Modernizacja drogi powiatowej nr 1403F (Płomykowo –Gralewo)
 
 
 
18.03.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
Sołtys Lubiszyna
 
 
 
 
 
 
Podjęcie działań w sprawie  remontów  dróg w miejscowości Lubiszyn
 
 
 
19.03.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
Radny Gminy Lubiszyn
 
 
 
 
 
Działania Zabezpieczające przed zagrożeniem wypadkowym   naprawa i budowa  barierek przy drodze powiatowej  w miejscowość  Ściechów Na podstawie ustawy o petycjach (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
 
 
 
05.03.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Osoba Prywatna
 
 
 
 
 
 
Podjęcie działań dot. Budowy chodnika, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1394F (Baczyna -Racław)
 
 
 
19.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
Radna Rady Gminy Kłodawa
 
 
 
 
 
Potrzeba wykonania niezbędnych inwestycji na drogach powiatowych w Różankach
 
 
 
06.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gmina Kłodawa
 
 
 
 
 
Podjęcie działań  w kierunku ulepszenia drogi powiatowej (Różanki –Wojcieszyce)
 
 
 
06.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa
 
 
 
 
 
Modernizacja ulicy Lipowej w m. Różanki na drodze powiatowej nr 1411F
 
 
 
06.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Radny Gminy Lubiszyn
 
 
 
 
 
 
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiszyn Na podstawie ustawy o petycjach (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
 
 
 
01.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2018  roku zostały wniesione 3 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
 
 
3
 
 
 
Mieszkańcy Chwalęcic i Santocka
 
 
 
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Powiat Gorzowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiat Gorzowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-09 11:32:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-11 11:57:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-13 13:25:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6076 raz(y)