ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: HRA.2110.1.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: HRA.2110.1.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2024-02-05

Ogłoszono dnia: 2024-02-05

Termin składania dokumentów: 2024-02-19 16:00:00

Nr ogłoszenia: HRA.2110.1.2024

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe lub średnie z minimalnym 3-letnim stażem pracy w administracji;
 6. biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych;
 7. znajomość obsługi programów: GEOPORTAL, EWMAPA, EWOPIS, REJA 24;
 8. znajomość obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane wykształcenie o profilu ochrony środowiska, leśnym lub rolnictwa;
 2. mile widziana wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
  lub doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
  o długości do 24 m,
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • statutu Powiatu Gorzowskiego,
 • regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim,
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 1. odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność, bezstronność, przestrzeganie prawa;
 2. samodzielność, obowiązkowość, odporność na stres;
 3. nastawienie na pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 4. wysoka kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie powiatowego programu ochrony środowiska i sprawozdań z jego wykonania,
 • prowadzenie spraw dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
 • kontrola wielkości emisji oraz innych warunków korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie określenia obowiązków prowadzącego instalację lub użytkującego urządzenie, zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem, portem
  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie określenia obowiązków prowadzącego instalacje, korzystającego ze środowiska, przeglądów ekologicznych,
 • prowadzenie spraw zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania pozwoleń zintegrowanych,
  na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów,
 • prowadzenie postępowań dotyczących określenia obowiązku ograniczenia oddziaływania
  na środowisko oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz jego udostępnianie w BIP,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie - na zasadach wynikających
  z ustawy,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyrażenia zgody na zbieranie i na przetwarzanie odpadów,
 • prowadzenie postępowań w zakresie określenia obowiązku sprawcy wypadku odpowiedniego gospodarowania odpadami powypadkowymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
 • prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 • prowadzenie postępowań dot. zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach prawa,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie
  z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 • współpraca z samorządem lekarsko - weterynaryjnym, instytucjami i organizacjami społecznymi, których celem działania jest ochrona zwierząt,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie zgody na przetrzymywanie zwierzyny,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowań,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wykorzystania sieciowych rybackich narzędzi połowowych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących rejestracji sprzętu pływającego służącego
  do rybactwa lub amatorskiego połowu ryb,
 • prowadzenie spraw Społecznej Straży Rybackiej,
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań dotyczących określenia obowiązków właścicieli lasów
  w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych oraz zwalczających
  i ochronnych,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania środków z budżetu państwa
  na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z przebudową drzewostanu,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie zmiany lasu na użytek rolny,
 • kontrola udatności upraw leśnych zalesień w ramach realizacji przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, etc.,
 • cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie uznania lasu za ochronny,
 • prowadzenie postępowań dotyczących inwentaryzacji stanu lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń, dotyczących objęcia gruntów uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wydawaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 • przenoszenie praw i obowiązków związanych z uprawą leśną na nabywcę gruntu,
 • prowadzenie postępowań dotyczących spółek wodnych,
 • prowadzenie zamówień publicznych na potrzeby Wydziału,
 • archiwizowanie danych przetwarzanych przez Wydział,
 • realizacji wszelkich innych zadań powierzonych przez przełożonego, uzasadnionych potrzebami organizacji pracy Wydziału,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 • wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim.
Praca w wymiarze pełnego etatu, wymagająca dyspozycyjności.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2024 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych, w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-19 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór
na stanowisko Podi
nspektor w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska”
w terminie do dnia 19-02-2024 r. (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Dokumenty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie, nie będą  rozpatrywane.
c. Miejsce:
W siedzibie Starostwa Powiatowego (parter, Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą pocztową
na adres:
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wielkopolski

VII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgorzowski.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolski, przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorzowski, z siedzibą
  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Bogdanem Spętany, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe
  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Starostę Gorzowskiego ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także przepisami z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych (w zakresie rekrutacji
  oraz przebiegu Państwa zatrudnienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w celu wykonania umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy
  ani z umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, a także dodatkowych danych dobrowolnie podanych przez Państwa w procesie rekrutacji, tj. stan cywilny, działalność twórcza, zainteresowania. Państwa dane osobowe będą mogły być także przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie, w jakim będzie to niezbędne z punktu widzenia uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 4, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  w zw. art. 6 ust. 1 pkt 3 lit g, art. 8 ust. 3 i art. 11 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o wyniku naboru stanowią informację publiczną (w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze) i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na w drodze wyłożenia
  lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, w tym na tablicy informacyjnej i na stronie Internetowej jednostki.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora uzasadniające przetwarzanie Państwa danych będą dotyczyły w szczególności przypadków ujawnienia Państwa imienia, nazwiska i urzędowych danych kontaktowych w dokumentach tworzonych przez Administratora i udostępnianych interesantom oraz innym organom, na stronie www,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tabliczkach informacyjnych i identyfikatorach (wizytówkach).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne oraz pomocnicze, a także bank obsługujący jednostkę, podmioty prowadzące szkolenia oraz badania profilaktyczne, interesanci, inne organy administracji oraz podmioty współpracujące z Administratorem i jednostki organizacyjne Powiatu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków, w których z zakresu Państwa obowiązków wynikać będzie konieczność prowadzenia korespondencji z odnośnymi organami tych Państw lub organizacji. Państwa dane nie będą stanowiły podstawy podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji/naboru w przypadku niepodjęcia zatrudnienia, a w pozostałych przypadkach – przez okres zatrudnienia oraz przez czas niezbędny na dochodzenie wzajemnych roszczeń, a w zakresie listy płac, karty wynagrodzeń oraz innych dowodów,
  na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, lecz
  w każdym przypadku nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Na stronie internetowej Starostwa w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w Punkcie Obsługi Interesanta, dostępny jest dokument pn. „Regulamin realizacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolski praw osób, których dane dotyczą”.
 9. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana(-y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora, w tym zapewnienia Pani/Panu udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie.
 
W zakresie dodatkowych danych osobowych – ich podanie jest dobrowolne. Ich podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć złożoną w tym zakresie zgodę, co będzie skutkowało usunięciem tych dobrowolnie podanych informacji identyfikacyjnych (ich wykreśleniem uniemożliwiającym odczytanie, zwrotem oryginalnych dokumentów lub zniszczeniem przesłanych wraz z ofertą kopii dodatkowych dokumentów). Poza dodatkowymi danymi kontaktowymi, których udostępnienie umożliwi szybki i bezpośredni kontakt z Panią/Panem, podanie innych dodatkowych informacji nie ma żadnego wpływu na ocenę składanych ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-05 16:01:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-05 16:02:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-06 10:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony