ˆ

Ogólna Klauzula Informacyjna

Szczegóły informacji

Ogólna klauzula informacyjna

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-07 11:38:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-07 11:39:15 przez Michał Woźniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorzowski, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Joanną Śliwa, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie
niezbędnym do:
a. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, np. prowadzenie publicznych rejestrów, realizacji obowiązków płatnika;
b. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia, np. prowadzenie postępowania administracyjnego;
c. Realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;
d. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
e. Ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia.
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. Wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego.
b. Wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy.
c. Warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy.
W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy.
d. Nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Co do zasady Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań publicznych, ściśle określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w tym przede wszystkim w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wszczętych:
 a) na Pani/ Pana wniosek,
b) na wniosek innych podmiotów (wówczas gdy przysługuje Pani/Panu status strony tego postępowania lub gdy Pani/Pana dane są niezbędne dla ustalenia uprawnień wnioskodawcy do dookreślonych świadczeń, określenia jego obowiązków),
c)  z urzędu ( wówczas gdy przysługuje Pani/Panu status strony tego postępowania lub gdy Pani/Pana dane są niezbędne dla ustalenia uprawnień/ obowiązków innych podmiotów).
                W przypadku zawierania z Panią/Panem umowy, Pani/Pana dane osobowe są niezbędne dla sporządzenia umowy, która wymaga jednoznacznej identyfikacji stron umowy, a także dla realizacji wynikających z tej umowy obowiązków i uprawnień, a także realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (np. pobranie zaliczek, zapłacenie podatku).
                Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji przez Powiat jego zadań jest podstawą przetwarzania danych jedynie wyjątkowo, w ściśle określonych okolicznościach. Zgoda  może być w każdym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie pomiędzy wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych a cofnięciem tej zgody.
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administrator może pozyskiwać Pani/Pana dane od innych osób oraz  innych organów administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania (np. administracyjnego) lub w związku z realizacją innego, prawem określonego obowiązku, tylko w zakresie (tylko niezbędne dane) i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, o których mowa w pkt. 3, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
W celu skorzystania z tych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 Zasady realizacji praw osób, których dane osobowe polegają przetwarzaniu w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. określa dokument pn. „Regulamin realizacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. praw osób,  których dane dotyczą” dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków, w których z zakresu Państwa obowiązków wynikać będzie konieczność prowadzenia korespondencji z organami tych państw lub organizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Witkowski Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Śliwa Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:38:22
Wprowadził informację do BIP: Michał Woźniak Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:39:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 08:42:40
Artykuł był wyświetlony: 2134 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim