ˆ

Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-01 11:29:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

  
Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:
 1. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
  w zakresie przewidzianym dla starosty;
 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie ich w Biuletynie Informacji Publicznej;
 3. sporządzanie i przedstawianie radzie powiatu raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska;
 4. przygotowywanie projektu uchwały ograniczającej lub zakazującej używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz na wytwarzanie odpadów;
 7. wydawanie decyzji nakładającej na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 8. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 9. gromadzenie informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska;
 10. opiniowanie zadań realizowanych przez powiat z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych;
 11. wydawanie decyzji zezwalających na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;
 12. dokonywanie przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowych i zmienionych;
 13. prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania spółek wodnych oraz nadzór nad spółkami wodnymi;
 14. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;
 15. przygotowywanie opinii w sprawie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego;
 16. prowadzenie strzeżonego portu lub przystani dla statków lub innych obiektów pływających, usuniętych z obszaru wodnego, w przypadku gdy prowadziła je osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego;
 17. zezwalanie w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 18. zezwalanie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części;
 19. zezwalanie w drodze decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów;
 20. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 21. określanie, w drodze decyzji zadań właścicieli lasów, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych;
 22. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 23. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu;
 24. dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, dokonanego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich;
 25. kontrolowanie cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 26. wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie niezgodnego z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych;
 27. nakazywanie w drodze decyzji, wykonania obowiązków i zadań wynikających z uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów oraz określanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasów;
 28. nadzór nad zalesieniami, w tym naliczanie ekwiwalentu właścicielom gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
 29. wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia gruntów uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wydawaną przez na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
 30. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w zakresie przewidzianym dla starosty;
 31. dokonywanie wpisu do rejestru i wydawanie zaświadczeń o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.);
 32. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
 33. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 34. opiniowanie warunków i sposobu pozyskiwania zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok;
 35. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 36. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;
 37. prowadzenie spraw związanych z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej;
 38. wyrażanie zgody w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania
  i przetrzymywania zwierzyny;
 39. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
 40. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
 41. naliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne oraz jego podział;
 42. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych
  i zdewastowanych w wyniku prowadzenia działalności innej niż wydobywcza.
 
Nr  telefonu
Nazwa abonenta
Pok.
95 7330 417
Naczelnik Wydziału
Krzysztof Cisek
121
95 7330 418
Katarzyna Hałaczkiewicz
122
Edyta Mazurek
95 7330 419
Katarzyna Ważowska
123

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Woźniak Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Woźniak Data wprowadzenia do BIP 2017-08-01 11:29:44
Wprowadził informację do BIP: Michał Woźniak Data udostępnienia informacji: 2017-08-01 11:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 08:22:26
Artykuł był wyświetlony: 1434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu