ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-09 11:32:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 
 
Petycje rozpatruje bez zbędnej zwłoki Starosta Gorzowski, Rada Powiatu Gorzowskiego lub Zarząd Powiatu Gorzowskiego, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Przedmiot petycji
 
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Kto może złożyć petycję
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
W jakiej formie można wnieść petycje 
 
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 
 
Co powinna zawierać petycja 
 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych
podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 
3) oznaczenie adresata petycji;
 
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
 
Termin załatwienia petycji
 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Petycja wielokrotna
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
 
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do
Starosty Gorzowskiego, Rady Powiatu Gorzowskiego lub Zarządu Powiatu Gorzowskiego
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
 
 
Skan
Petycji
 
 
Przedmiot petycji
 
 
Data złożenia petycji
 
 
Przewidywały termin załatwienia sprawy
 
 
Zasięganie opinie/pisma
 
 
Informacja o sposobie załatwiania petycji
 
 
 
 
 
 
Osoba Prywatna
 
 
 
 
 
 
Modernizacja całkowita drogi powiatowej 1404F (Janczewo -Różanki) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej DZ. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430.
 
 
 
 22.03.2019   
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Odpowiedź
 
 
 
 
 
 
Radna Gminy w Santoku wspólnie z: Sołtys Płomykowa, Rada Sołecka, Mieszkańcy Płomykowa
 
 
 
 
 
 
Modernizacja drogi powiatowej nr 1403F (Płomykowo –Gralewo)
 
 
 
18.03.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Odpowiedź
 
 
 
 
 
 
Sołtys Lubiszyna
 
 
 
 
 
 
Podjęcie działań w sprawie  remontów  dróg w miejscowości Lubiszyn
 
 
 
19.03.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Odpowiedź
 
 
 
 
 
 
Radny Gminy Lubiszyn
 
 
 
 
 
Działania Zabezpieczające przed zagrożeniem wypadkowym   naprawa i budowa  barierek przy drodze powiatowej  w miejscowość  Ściechów Na podstawie ustawy o petycjach (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
 
 
 
05.03.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba Prywatna
 
 
 
 
 
 
Podjęcie działań dot. Budowy chodnika, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1394F (Baczyna -Racław)
 
 
 
19.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radna Rady Gminy Kłodawa
 
 
 
 
 
Potrzeba wykonania niezbędnych inwestycji na drogach powiatowych w Różankach
 
 
 
06.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gmina Kłodawa
 
 
 
 
 
Podjęcie działań  w kierunku ulepszenia drogi powiatowej (Różanki –Wojcieszyce)
 
 
 
06.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa
 
 
 
 
 
Modernizacja ulicy Lipowej w m. Różanki na drodze powiatowej nr 1411F
 
 
 
06.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny Gminy Lubiszyn
 
 
 
 
 
 
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiszyn Na podstawie ustawy o petycjach (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
 
 
 
01.02.2019
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2018  roku zostały wniesione 3 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
 
 
1
 
 
 
Mieszkańcy Chwalęcic i Santocka
 
 
 
 
 
 
Prośba o odstąpienie od decyzji  planowanej wycinki drzew w Chwalęcicach oraz Santoku
 
 
 
29.08.2018
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Odpowiedź
 
 
2
 
 
 
Mieszkańcy Kolonia Wysoka
 
 
 
 
Kontrola legalności w sprawie eksploatacji terenu działki jako lotniska motolotni
 
 
 
04.06.2018
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
Mieszkańcy miejscowości Płonica
 
 
 
 
 
 
Zadbanie o stan drogi w Płonicy
 
 
 
14.01.2018
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2017  roku zostały wniesione 3 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej skanów dokumentów.
 
 
1
 
 
 
Mieszkańcy Starego Polichna
 
 
 
 
 
 
Sprzeciw Mieszkańców na rozszerzenie działalności Firmy Produkcyjnej
 
 
 
30.10.2017
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
Radna Rady Miejskiej w Witnicy wspólnie z Mieszkańcami
 
 
 
 
 
 
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1389F na odcinku Świerkocin –Pyrzany - Białczayk w Gminie Witnica
 
 
 
15.09.2017
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
Sołtys Lubiszyna
 
 
 
 
 
 
Modernizacja  ul. Leśnej w Lubiszynie
 
 
 
1.02.2017
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2016  roku zostały wniesione 3 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych poniżej j skanów dokumentów.
 
 
1
 
 
 
Mieszkańcy Różanek wspólnie z Radną Rady
Gminy Kłodawa
 
 
 
 
 
 
Modernizacja nawierzchni oraz pobocza ul. Lipowej droga powiatowa w Różankach
 
 
 
8.12.2016
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
Mieszkańcy Różanek wraz z Radną Rady Gminy Kłodawa
 
 
 
 
 
 
Podjęcie zdecydowanych działań w kierunku remontu ulicy Kasztanowej w Różankach leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 1411F
 
 
 
8.12.2016
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
Osoba Prywatna
 
 
 
 
 
 
Apel o zaprzestanie budowy pasa startowego paralotni  na Osiedlu Zachodnim
 
 
 
31.08.2016
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2019-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 11:32:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 11:57:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 11:30:31
Artykuł był wyświetlony: 144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu