ˆ

Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej (RS)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:27:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej należy:
 
1)    w zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
 1. opracowywanie programów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów,
 2. pozyskiwanie źródeł finansowych poza budżetem powiatu,
 3. przygotowywanie wniosków o środki pomocowe,
 4. zarządzanie programami pomocowymi,
 5. opracowywanie sprawozdawczości planów i innych informacji dotyczących środków pomocowych,
 6. pozyskiwanie środków pomocowych na inwestycje i inne przedsięwzięcia oraz ich rozliczanie,
 7. współpraca z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie pozyskiwania, zarządzania i rozliczania środków pomocowych;
2)    w zakresie spraw społecznych:
 1. wykonywanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
 2. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia,
 3. zakładanie, przekształcanie i likwidowanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo–wychowawczych, placówek opiekuńczo–wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno–pedagogicznych i nadzór nad tymi jednostkami,
 4. kształtowanie sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych,
 5. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych,
 6. pomoc w zakresie obsługi ekonomiczno–finansowej powiatowych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,
 7. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie powiatowej i odwoływania z tych stanowisk,
 8. prowadzenie spraw dotyczących oceniania dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
 9. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz muzeów,
 11. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, współpraca z gminami w zakresie wspólnych inicjatyw sportowych i kulturalnych; inspirowanie imprez powiatowych,
 12. wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 13. załatwianie spraw związanych ze znalezieniem rzeczy zagubionych,
 14. sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 15. wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne,
 16. przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
 17. prowadzenie statystyk szkolnych,
 18. realizacja programów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność szkół,
 19. realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym wyłanianie organizacji pozarządowej, o której mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
 20. załatwianie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do ośrodków szkolno–wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 21. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej i nadzór nad nimi;
3)    w zakresie zamówień publicznych i inwestycji:
 1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 2. prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przy współpracy z naczelnikami wydziałów,
 3. prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wydziałów starostwa po otrzymaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sprawdzeniu jej zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych,
 4. pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej,
 5. prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne,
 6. opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu planu zamówień publicznych,
 7. prowadzenie pełnego zakresu przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 8. wnioskowanie do zarządu powiatu o umieszczenie w planie budżetowym zadań inwestycyjnych,
 9. sporządzanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
 10. planowanie remontów i inwestycji oraz koordynacja ich realizacji,
 11. współudział w przygotowywaniu decyzji, zarządzeń i uchwał związanych z inwestycjami i remontami,
 12. sprawdzanie kosztorysów,
 13. opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie remontów i inwestycji;
4)    w zakresie komunikacji społecznej:
 1. inicjowanie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem strategii rozwoju powiatu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 2. inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej w kraju i za granicą;
 3. opracowywanie oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych o powiecie;
 4. koordynowanie spraw związanych ze współpracą powiatu z zagranicą;
 5. prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym powiatu;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, związkami, fundacjami oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
 7. współpraca z instytucjami ekonomii społecznej powiatu, województwa i kraju,
 8. współpraca z Lubuskim Komitetem na Rzecz Ekonomii Społecznej;
5)  nadzór nad funkcjonowaniem oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Powiatowym Zespołem Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
 
Nr  telefonu
Nazwa abonenta
Pok.
Piętro
95 7330 469
Naczelnik Wydziału
Bartosz Jankowski
219
 2
95 7330 484
tel./fax
Ewa Kogucka
218
95 7330 411
Tomasz Czerwonko
95 7330 450
Małgorzata Mierkiewicz
215
95 7330 476
Lidia Buszkiewicz
217
95 7330 448
Wioleta Krawczyk/Sandra Romanowska
95 7330 438
Przemysław Szabat
95 7330 478
Magdalena Nowak
216

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 11:27:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 11:27:29
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 22:33:55
Artykuł był wyświetlony: 1808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu