ˆ

Wydział Organizacyjny (OR)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:18:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
 
1)    prowadzenie spraw kadrowych i zatrudnienia:
 1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie gospodarki etatami, funduszem płac i funduszem nagród,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 4. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i zwolnień lekarskich,
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 6. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
 7. załatwianie spraw rentowych i emerytalnych oraz spraw związanych z kapitałem początkowym pracowników,
 8. prowadzenie spraw związanych z pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi i stażami oraz pozostałymi programami z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim,
 9. prowadzenie spraw związanych z  regulaminem wynagradzania pracowników starostwa oraz spraw związanych z ustalaniem maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 11. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem funduszem świadczeń  socjalnych pracowników starostwa i powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego,
 12. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z pracownikami w sprawie podnoszenia kwalifikacji,
 13. załatwianie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi, oświadczeniami o działalności gospodarczej,
 14. prowadzenie spraw związanych z ocenami pracowników,
 15. prowadzenie rejestru zbioru danych osobowych i ich zgłaszanie;
 16. wdrażanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 17. prowadzenie spraw związanych z orderami, odznakami i odznaczeniami,
 18. załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, prowadzenie rejestru i ich  kasowanie,
 19. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz kierowanie spraw związanych ze skargami do załatwienia przez właściwą komórkę organizacyjną,
 20. opracowywanie propozycji projektu budżetu powiatu w części na wynagrodzenia, nagrody, umowy zlecenia i sprawozdań z ich wykonania;
 21. opracowanie regulaminu pracy oraz udział w opracowywaniu innych regulaminów,
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dyżurów godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
 23. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 24. prowadzenie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem §30 pkt 2 lit. s;
2)    prowadzenie punktu obsługi interesanta:
 1. prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym w szczególności:
   -  odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych korespondencji przychodzącej 
      (zewnętrznej i wewnętrznej),
-   przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
-   prowadzenie ewidencji listów urzędowych, paczek oraz przesyłek kurierskich,
-   obsługa elektronicznej rejestracji korespondencji oraz obiegu dokumentów,
-   prowadzenie rejestru pism wychodzących, wysyłanie korespondencji i przesyłek,
-   segregacja i dystrybucja prasy;
 1. obsługa centrali telefonicznej,
 2. kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
 3. wydawanie druków obowiązujących w urzędzie oraz udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu,
 4. informowanie o procedurze administracyjnej,
 5. przyjmowanie skarg i wniosków;
3)   obsługa sekretariatu starosty i wicestarosty:
 1. wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi starosty i wicestarosty,
 2. organizacja, obsługa spotkań i posiedzeń odbywających się u starosty i wicestarosty,
 3. prowadzenie  oraz  organizacja  bieżącej  współpracy  z  sekretariatami   jednostek   samorządu terytorialnego oraz administracją rządową,
 4. prowadzenie kalendarza spotkań, wizyt i ważnych uroczystości z udziałem starosty i wicestarosty,
 5. organizacja przyjmowania interesantów przez starostę i wicestarostę,
 6. prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne,
 7. przekazywanie korespondencji staroście i wicestaroście;
4)   zapewnienie obsługi prawnej:
 1. udzielanie wyjaśnień, porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa,
 2. opiniowanie umów cywilno – prawnych, projektów uchwał rady i zarządu,
 3. wykonywanie zastępstwa procesowego;
5)   prowadzenie spraw gospodarczych:
 1. bieżąca obsługa urzędu,
 2. wystawianie faktur za wynajem pomieszczeń oraz not obciążeniowych,
 3. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowo – technicznego,
 4. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i komputerowych,
 5. prowadzenie archiwum zakładowego,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia starostwa,
 7. nadzór i koordynacja pracy kierowcy,
 8. zakup i prowadzenie kartotek odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 9. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem budynku i mienia starostwa,
 10. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach starostwa oraz dbanie o estetykę wokół budynku,
 11. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku,
 12. prowadzenie książki obiektu,
 13. prowadzenie spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji urzędu,
 14. utrzymywanie w sprawności technicznej sprzętu informatycznego i zainstalowanego oprogramowania,
 15. gospodarowanie sprzętem informatycznym i oprogramowaniem,
 16. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 17. przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 18. prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
 19. informatyczna obsługa:
     -   systemu informacji oświatowej,
     -   systemu rejestracji pojazdów,
     -   systemu rejestracji wniosków i decyzji budowlanych,
     -   wyborów,
     -   e-urzędu;
6)   prowadzenie zbioru akt dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim;
 
7)   w zakresie zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu:
 1. zapewnienie obsługi administracyjnej rady i jej komisji oraz zarządu,
 2. koordynowanie we współpracy z właściwie merytorycznymi wydziałami projektów uchwał rady, projektów uchwał zarządu, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady i jej komisje, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty,
 3. przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę, zarząd i komisje,
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń zarządu,
 6. przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 7. protokołowanie obrad sesji, posiedzeń komisji i posiedzeń zarządu,
 8. prowadzenie rejestrów: uchwał rady i zarządu, wniosków i opinii komisji rady, interpelacji i  wniosków radnych, delegacji radnych,
 9. dostarczanie uchwał do organów nadzoru;
 10. przekazywanie odpowiednim merytorycznie wydziałom, biurom, do realizacji zadań wynikających z uchwał rady i jej komisji oraz zarządu,
 11. organizowanie szkoleń radnych,
 12. obsługa wyborów,
 13. przechowywanie i archiwizowanie dokumentów z wyborów,
 14. reklamowanie z urzędu radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 15. prowadzenie spraw dotyczących nadawania Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego.
 
            Wydział Organizacyjny
Nr  telefonu
Nazwa abonenta
Pok.
Piętro
95 7330 465
Naczelnik Wydziału
Magdalena Król
 
111
 1
95 7330 480
p.o. Naczelnika Wydziału
Magdalena Perz
95 7330 407
Ewa Koralewska
113
95 7330 409
Katarzyna Hoffmann
95 7330 408
Radcowie prawni:
Magdalena Gudzowska-Kolczyńska
Kancelaria Kukier i Pielin
112
95 7330 440
Urszula Sroka
110
95 7330 497
Dawid Witkowski
95 7330 412
Michał Woźniak
95 7330 457
Informatyk
UNIPIN S.C.
 
104
95 7330 420
Konserwator: Tadeusz Ruszlewicz
Kierowca: Andrzej Buryn
 
0
 

 
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Nr telefonu
Nazwa abonenta
Pok.
Piętro
95 7330 405
 
 
 
95 7330 404 
tel./fax
Anna Grzegolec
103
 1
Sylwia Piskorek
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 11:18:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 11:18:36
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 22:54:01
Artykuł był wyświetlony: 2112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu